Author: Emily Soto, Abena Bediako, Kiernan Sullivan